REGULAMIN USŁUG, POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

REGULAMIN SERWISU I USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA JEGO POŚREDNICTWEM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu prowadzonego przez Administratora oraz zasady świadczenia usług wykonywanych przez Usługodawcę, rozumianych w szczególności jako konsultacje online, kursy wirtualne, szkolenia, sprzedaż e-booków i wykłady zarówno otwarte, jak i dla firm, a także zasady zakupu oferowanych usług za pośrednictwem Serwisu – strony internetowej vegetitian.com.
 2. 2.Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. SŁOWNICZEK POJĘĆ (DEFINICJI)

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

„Administrator”Iwona Kibil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wegecentrum Iwona Kibil, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa; NIP: 822-21-36-939, REGON 360541085;

„Usługodawca”– ten sam podmiot, który jest Administratorem Serwisu, tj. Iwona Kibil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wegecentrum Iwona Kibil, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa; NIP: 822-21-36-939, REGON 360541085;

„Serwis” – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem strony internetowej www.vegetitian.com, za pośrednictwem którego Administrator umożliwia Użytkownikom nawiązanie kontaktu w celu rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną, ponadto pod powyższym adresem znajdują się istotne informacje dotyczące zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę;W ramach Serwisu prowadzony jest sklep internetowy z Plikami wyświetlany w podstronie: https://vegetitian.com/shop/ , zwany dalej „Sklepem”;

„Użytkownik” lub „Klient” -osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, w tym Sklep lub osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z usług świadczonych przez Usługodawcę lub dokonująca zakupu Plików w Sklepie; 

„Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością zawodową lub gospodarczą; Za Konsumenta uważana jest także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

„Konto” – indywidualna witryna Użytkownika, w przypadku, gdy zdecyduje się on ją założyć poprzez rejestrację w Serwisie, za pośrednictwem którego także mogą być świadczone usługi przez Usługodawcę lub dokonywane zakupy przez Użytkownika w ramach Sklepu, udostępniana przez Administratora pod unikalną nazwą użytkownika (login), pełni funkcję zbioru zasobów, w których gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje na temat jego działań w ramach Serwisu. Konto chronione jest hasłem, które tworzy Użytkownik. Rejestracji Użytkownik dokonuje poprzez uzupełnienie w zakładce „Rejestracja” nazwy Użytkownika i adresu poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz tworząc hasło i potwierdzając je, a następnie klikając ikonkę „Zapisz się”. Po wykonaniu powyższych operacji, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail kierowaną pod wskazany przez niego adres poczty elektronicznej. Z tą chwilą rejestracja jest dokonana. Rejestracja i utrzymanie Konta, jak też jego likwidacja, są nieodpłatne. Dostęp do Konta następuje po uzupełnieniu loginu (tj. nazwy Użytkownika) lub adresu e-mail Użytkownika oraz hasła i kliknięciu ikonki „Zaloguj się”, ewentualnie w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę lub złożenia zamówienia w Sklepie). Alternatywnie Użytkownik posiada możliwość utworzenia Konta na podobnych zasadach (podając nazwę Użytkownika i adres poczty elektronicznej oraz tworząc hasło) w trakcie rozpoczęcia korzystania ze świadczonych przez Usługodawcę usług (złożenia zamówienia na usługę w Serwisie) lub dokonywania zakupów w Sklepie.

„Plik” – plik elektroniczny lub cyfrowy w formacie PDF, MP3, w którym zawarty jest kontent (w szczególności e-book, audiobook,tekst w postaci artykułu lub wzoru, np. wzoru jadłospisu) przeznaczony do odczytania, odsłuchulub innego odtworzenia (zgodnie z opisem umieszczonym w Sklepie) za pomocą Urządzenia Elektronicznego;

„Urządzenie Elektroniczne” – urządzenie przeznaczone m.in. do pobierania oraz utrwalania plików cyfrowych (np. komputer osobisty, laptop, smartphone, czytnik książek elektronicznych);

„Sprzedaż Pliku” – odpłatne udostępnienie Pliku przez Administratora (Usługodawcę) na zamówienie Użytkownikarealizowane za pośrednictwem Sklepu, umożliwiające nieograniczone w czasie korzystanie z Pliku wyłącznie przy użyciu Urządzeń Elektronicznych – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Regulamin” – niniejszy regulamin obejmujący: zbiór zasad korzystania z Serwisu (w tym rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora-Usługodawcę, w tym sprzedaż w ramach Sklepu, warunki świadczenia usług przez Usługodawcę, warunki zawierania i rozwiązywania umów między Usługodawcą a Użytkownikami w ramach Serwisu, w szczególności warunki udzielania konsultacji dietetycznych online przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w tym zasady przygotowania indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do potrzeb danego Użytkownika oraz prawa i obowiązki Użytkowników i Usługodawcy, warunkiprowadzenia kursów wirtualnych, szkoleń i wykładów, warunki sprzedaży Plików – stanowiący jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zgodnie z Ustawą; Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między Użytkownikiem a Administratorem – dotyczącą użytkowania Serwisu;

„Ustawa” – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

„Polityka Prywatności” – dokument zawierający szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych i zasad ochrony prywatności stosowanych wobec Użytkowników zgodnie z RODO;

„RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

ROZDZIAŁ III. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ADMINISTRATOREM (USŁUGODAWCĄ)

1.Usługodawcą świadczącym usługi opisane w Regulaminie za pośrednictwem Serwisu, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz innych środków porozumienia się na odległość (np. telefon, Skype, Zoom) jest Iwona Kibil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wegecentrum Iwona Kibil, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, której nadano numer identyfikacji podatkowej (NIP): 822-21-36-939 oraz numer statystyczny REGON: 360541085.

2. Siedziba Usługodawcy (Administratora) mieści się w Warszawie (województwo mazowieckie, powiat Miasto stołeczne Warszawa) przy ul. Chmielnej 2 lok. 31, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu Usługodawcy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej należy odszukać wpis, przy użyciu numeru NIP lub numeru REGON, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału, na stronach internetowych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx lub można pobrać go tutaj po wpisaniu w wyszukiwarce internetowej poniższego linku: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=12d100ad-1dc0-45db-8f0d-18fb9f13b02d

3. Usługodawca, a więc Iwona Kibil, jest dietetyczką i autorką książek o diecie roślinnej, ukończyła studia pierwszego stopnia w Warszawie na SGGW, drugiego stopnia w Poznaniu na UP, jest ponadto wykładowcą na konferencjach naukowych i współpracuje z Polskim Towarzystwem Medycyny Stylu Życia. Z Usługodawcą przy świadczeniu usług objętych niniejszym Regulaminem współpracuje szereg innych osób, w tym dietetyków.

4. Użytkownik może porozumiewać się z Usługodawcą:

a) pisemnie – na adres korespondencyjny:

Wegecentrum Iwona Kibil, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa;

b) telefonicznie – pod numerem telefonu 733-053-928,

c) drogą elektroniczną – pod adresem e-mail: kontakt@wegecentrum.pl.

ROZDZIAŁ IV.OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I DOSTĘP DO SERWISU, OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADMINISTRATORA, W TYM PRAW AUTORSKICH

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych – zakup usług i Plików możliwy jest wyłącznie przez Użytkowników będących osobami pełnoletnimi albo przez Użytkowników będących osobami prawnymi lub jednostki organizacyjne nieposiadającymi osobowości prawnej, w których imieniu działają uprawnieni reprezentanci. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) lub ubezwłasnowolnione (częściowo lub całkowicie), muszą posiadać pisemną zgodę prawnych opiekunów lub opiekuni zobowiązani są działać w ich imieniu.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (np. komputer osobisty, laptop, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej.

3. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zgadza się na zapisywanie plików cookies w swoim urządzeniu.

4. O ile niniejszy Regulamin lub Serwis nie stanowią inaczej, własność intelektualną Administratora (Usługodawcy) stanowią:

a) wszystkie strony internetowe dostępne w Serwisie,

b) wszystkie materiały i informacje zamieszczone w Serwisie , w tym w szczególnościwszelkie teksty, grafika, fotografie, pliki audio, filmy, aplikacje komputerowe, funkcje interaktywne(w tym kod źródłowy i obiektowy), ponadto wszelkie materiały udostępniane na konsultacjach, warsztatach, szkoleniach i wykładach,

c) dobór, organizacja, struktura i kompilacja materiałów, układ treści oraz ogólny wygląd, styl i charakter Serwisu,

d) wszystkie nazwy handlowe, znaki towarowe, marki usług, logo, nazwy domen i inne charakterystyczne elementy marki, niezależnie od ich rejestracji.

5. Własność intelektualna Administratora wskazana w ust. 4 wyżej, podlega ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy , w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Bez wyraźnej pisemnejzgody Administratora, Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać, pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób.Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich przepisów prawa dotyczących własności intelektualnej, w tym w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508 z późn. zm.), oraz jest świadom ewentualnej odpowiedzialności cywilnej lub karnej za naruszenie własności intelektualnej Administratora.

6. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu.

ROZDZIAŁ V. RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ, ZAPISY OGÓLNE (ZBIORCZE) BEZ PODZIAŁU NA KATEGORIE USŁUG

1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników usługi elektroniczne o charakterze medycznym z zakresu dietetyki, dietoprofilaktyki i dietoterapii chorób żywieniowo zależnych, w tym w szczególności:

a) prowadzi webinary i kursy online (szkolenia), w których mogą uczestniczyć Użytkownicy;

b) udziela porad pozwalających na wprowadzenie i przestrzeganie zasad zdrowego stylu życia oraz zbilansowanego i zdrowego odżywiania – za pośrednictwem środków elektronicznego porozumienia się, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej (konsultacje dietetyczne online);

c) przygotowuje indywidualny plan żywieniowy na podstawie wcześniej przeprowadzonego z Użytkownikiem wywiadu żywieniowo-medycznego (kwestionariusza / formularza), dostosowany do potrzeb i informacji przekazanych przez Użytkownika (indywidualny plan żywieniowy zawierający jadłospis lub zalecenia, sporządzane są w formie cyfrowej – np. pliku .doc lub .pdf);

d) prowadzi sprzedaż Plików za pośrednictwem Sklepu w postaci e-booków, gotowych jadłospisów oraz gotowych szkoleń.

2. Przed złożeniem zamówienia na usługę lub zamówienia na Plik, Użytkownik (Klient) zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin zawierający Politykę Prywatności.

3. Aby dokonać zakupu określonej usługi w ramach Serwisu lub Pliku w ramach Sklepu, należy:

 1. wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej vegetitian.com, opcjonalnie zarejestrować Konto, LUB
 2. skontaktować się telefonicznie lub mailowo z Usługodawcę – dane kontaktowe wskazane zostały w Rozdziale III ust. 4 niniejszego Regulaminu.

4. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami brutto, co oznacza, że cena określona przy danym Pliku lub usłudze w chwili złożenia zamówienia zawiera podatek od towarów i usług (podatek VAT) według stawki obowiązującej przy dokonywaniu tej transakcji oraz wszelkie koszty, które Użytkownik ponosi na rzecz Usługodawcy w związku ze świadczeniem usługi lub Sprzedażą mu Pliku (Plików) oraz jego (ich) pobraniem, z wyłączeniem: kosztów należnych od Użytkownika na rzecz podmiotów świadczących usługi telekomunikacyjne i im podobne, umożliwiające połączenie z Serwisem (Sklepem) oraz na rzecz operatorów płatności lub instytucji finansowych – zgodnie z tabelami opłat obowiązującymi w tych przedsiębiorstwach.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, bądź ich negocjacji w indywidualnie uzasadnionych przypadkach, z wyjątkiem sytuacji sprzedaży Plików.

6. Klient (Użytkownik) po wypełnieniu formularza zakupu usługi / Pliku lub po kontakcie telefonicznym/mailowym dokonuje zapłaty za usługę / Plik w jeden z wybranych przez siebie sposobów.

7. W ramach Serwisu i płatności za wybrane przez Klienta (Użytkownika) usługi, dostępne są następujące formy płatności, a ich wybór należy każdorazowo do Klienta:

 • przelew przez Serwis (wpłata całej kwoty z góry za daną usługę lub sprzedaż Pliku);
 • szybka płatność przez system payu.

8. Dokonywanie zakupów usług w Serwisie, w tym zakupów Plików w ramach Sklepu, odbywa się zgodnie z funkcjonalnościami przewidzianymi w ramach Serwisu, tj. Użytkownik klika konkretne i intuicyjne ikonki znajdujące się w Serwisie (np. ikonkę „Dodaj do koszyka”, „Koszyk”, „Przejdź do kasy”, „Kupuję i płacę”).

9. Na żądanie Użytkownika wyrażone przez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas składania zamówienia, świadczenie usługi lub sprzedaż Pliku są dokumentowane fakturą VAT. Usługodawca przesyła do Użytkownika fakturę elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 32) ustawy o podatku od towarów i usług(Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.) na adres poczty elektronicznej Użytkownika albo fakturę papierową pocztą zwykłą pod adres wskazany w treści faktury lub inny adres wskazany przez Użytkownika pod warunkiem uiszczenia dodatkowej opłaty ……………… zł obejmującej koszty wydruku faktury i jej wysyłki pocztą zwykłą.

10. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż niektóre usługi, zwłaszcza konsultacje online, indywidualny plan żywieniowy oraz szkolenia, mogą być świadczone przez inne osoby niż Usługodawca, w szczególności przez osoby, którymi Usługodawca się posługuje i z którymi współpracuje, posiadające jednakże odpowiednie kompetencje i wykształcenie do prawidłowego (starannego) i profesjonalnego wykonywania tych usług.

ROZDZIAŁ VI.SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ Z PODZIAŁEM NA KATEGORIE USŁUG.

A. Webinary, kursy online (szkolenia) i warsztaty, konferencje

1. Do uczestnictwa w szkoleniu (webinary i kursy online) uprawnieni są tylko Ci Użytkownicy, którzy spełnili warunki zapisu na dane szkolenie oraz wpłacili należną opłatę w ustalonej formie, terminie i kwocie.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych oraz w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba Użytkowników – uczestników szkolenia. W takiej sytuacji Użytkownicy, którzy dokonali już wpłaty, mogą otrzymać zwrot uiszczonych środków pieniężnych, lub mają możliwość ich przeniesienia na inny termin szkolenia bądź na inne szkolenie organizowane przez Usługodawcę – decyzja w tej kwestii należy do konkretnego Użytkownika.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminów szkoleń, warsztatów bądź konferencji w uzasadnionych przypadkach. W sytuacji, gdy Użytkownik nie będzie mógł uczestniczyć w innym terminie w szkoleniu, warsztacie lub konferencji, Usługodawca dokona zwrotu na rzecz Użytkownika otrzymanych środków pieniężnych.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w szkoleniu konkretnego Użytkownika, jeżeli naruszył on Regulamin.

5. Uczestnictwo w szkoleniu stacjonarnym jest równoznaczne ze zgodą Użytkownika na wykonywanie oraz publikowanie wszelkich zdjęć, filmów oraz materiałów zawierających wizerunek Użytkownika w trakcie trwania szkolenia lub konferencji. Prawo do publikacji zastrzega sobie Usługodawca na czas, w którym szkolenie będzie udostępniane w Serwisie lub w innych miejscach przez Usługodawcę.

6. Zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos Użytkowników uczestniczących w szkoleniu będą wykorzystywane przez Usługodawcę jedynie w celach marketingowych, zgodnie z Polityką prywatności.

7. W trakcie szkolenia, Użytkownik nie jest uprawniony, bez pisemnej zgody prowadzącego szkolenie lub bezpośrednio Usługodawcy, do nagrywania szkolenia oraz innych form jego rejestracji wizualnej, dźwiękowej lub dźwiękowo-wizualnej.

8. Warsztaty dietetyczne mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują one konsultacji dietetycznej bądź lekarskiej.

9. Kursy online składają się z materiałów wideo w formie wykładów umieszczonych na platformie (prezentacje online), materiałów w Plikach w formacie .pdf do pobrania na komputer, jadłospisów i ćwiczeń praktycznych.

10. Kursy online dostępne są dla Użytkownika (Klienta) po zaksięgowaniu wpłaty na konto.

11. Użytkownik (Klient) po zakupieniu wybranego kursu online ma do niego dostęp nieograniczony czasowo, o ile czas dostępu nie jest wskazany w opisie danego produktu.

12. W przypadku kursu „Witamina B12 w diecie roślinnej”, Użytkownikowi (Klientowi), który zakupił ten kurs przysługuje jedna konsultacja dotycząca wyłącznie analizy wyników badań i ewentualnej suplementacji witaminą B12. Niniejsza konsultacja nie stanowi pełnej konsultacji dietetycznej, którą Użytkownik (Klient) może wykupić w ramach dodatkowej usługi.

13. Po ukończeniu kursu online Użytkownik (Klient) otrzyma certyfikat ukończenia.

14. Odnośnie materiałów udostępnianych na szkoleniu oraz w trakcie kursów, warsztatów, konferencji, do ich ochrony stosowane są bezpośrednio postanowienia Rozdziału IV ust. 4 i 5 Regulaminu dot. ochrony własności intelektualnej Usługodawcy

B. Konsultacje dietetyczne online iindywidualny plan żywieniowy

1. Konsultacje dietetyczne online prowadzone przez Usługodawcę odbywają się w drodze elektronicznej przez jeden z wybranych komunikatorów – zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem – tj.Zoom, Skype lub Google Hangout.

2. Konsultacje online mogą mieć charakter ogólny (odpowiedzi na pytania Użytkownika), jak również obejmować indywidualnyobejmujące plan żywieniowy lub jadłospis – w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu usług.

3. Przed ustaleniem daty konsultacji online, Użytkownik (Klient) wypełnia kwestionariusz (wysyłany wcześniej na podany przez siebie adres poczty elektronicznej), zawierający wywiad żywieniowo-chorobowy w formie m.in.dzienniczka żywieniowego oraz odsyła go na adres poczty elektronicznej kontakt@wegecentrum.pl na 2 (dwa) dni przed rozmową z Usługodawcą.

4. Kwestionariusz zawiera niezbędne dane do przeprowadzenia usługi, w tym pytania do Użytkownika oraz jego zgody na wykonanie usługi.

5. Po przesłaniu przez Użytkownika wypełnionego kwestionariusza (formularza) zawierającego wywiad żywieniowo-chorobowy w formie m.in.dzienniczka żywieniowego do Usługodawcy na adres e-mail wskazany w ust. 3 wyżej, oraz po przeprowadzeniu konsultacji dietetycznej online, Usługodawca dokonuje analizy ww. kwestionariusza i w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych (uwzględniając wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy-dni świątecznych), sporządza oraz przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika indywidualny plan żywieniowy (jadłospis na 7 dni), zawierający zalecenia dietetyczne. Indywidualny plan żywieniowy zawiera indywidualnie dopasowany 7-dniowy jadłospis, uwzględniający przykładowo takie kwestie podane wcześniej przez Użytkownika, jak ulubione potrawy, nawyki żywieniowe, godziny pracy, aktywność fizyczną oraz jednostki chorobowe Użytkownika. 

6. W ramach konsultacji online zakończonych sporządzeniem indywidualnego planu żywieniowego, w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu konsultacji, Użytkownik otrzymuje szereg dodatkowych elementów, w tym przykładowo wskazówki dotyczące wymiany produktów w jadłospisie, listę zakupów do jadłospisu, analizę wyników badań, leków i suplementów oraz inne elementy opisane szczegółowo w danym i wybranym przez Użytkownika pakiecie usług.

6a. Użytkownik ma możliwość – na wyraźny wniosek (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: Iwona Kibil) w ramach dokonanej płatności za usługę konsultacji dietetycznych online – w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Usługodawcy indywidualnego planu żywieniowego, skorzystania z maksymalnie 2  poprawek (dot. np. zamiany potrawy wg preferencji żywieniowych Użytkownika). Poprawki te dokonywane są przez Usługodawcę w indywidualnym planie żywieniowym (jadłospisie). W takiej sytuacji, Usługodawca przesyła w terminie kolejnych 3  dni od daty otrzymania mailowego wniosku od Użytkownika o dokonanie ww. poprawek, poprawiony indywidualny plan żywieniowy  (jadłospis), zawierający ww. poprawki. W przypadku braku zgłoszenia przez Użytkownika wniosku o dokonanie poprawek w indywidualnym planie żywieniowym, we wskazanym wyżej terminie 7 dni i w sposób określony wyżej, przesłany jadłospis uważa się za zaakceptowany. Ewentualne dalsze poprawki indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu), oprócz wymienionych wyżej, lub wniosek Użytkownika o poprawki złożony po terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Użytkownika indywidualnego planu żywieniowego, możliwe są po uiszczeniu dodatkowej płatności na rzecz Usługodawcy w sposób przez niego wskazany oraz na warunkach wskazanych odrębnie przez Usługodawcę (termin ustalany każdorazowo przez Usługodawcę) i zaakceptowanych przez Użytkownika.   

7. Zapłatę ceny za konsultacje online należy dokonać poprzez Sklep znajdujący się na stronie internetowej: vegetitian.com lub na podany w mailu numer konta. Zapłata ceny powinna być dokonana najpóźniej na 3 (trzy) dni przed konsultacją (chyba, że Usługodawca i Użytkownik zgodnie ustalili inny termin płatności).

8. Jeżeli dany Użytkownik nie może pojawić się na konsultacji lub konsultacji kontrolnej, co do której został umówiony, proszony jest o taką informację najpóźniej na 1 (jeden) dzień przed umówioną wizytą. W przypadku braku powiadomienia Usługodawcy przez Użytkownika o niemożności uczestniczenia w konsultacji, uiszczona za konsultację cena nie podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika, jeżeli Usługodawca w tym czasie nie świadczył usług dla innych Użytkowników. Możliwość zatrzymania uiszczonej przez Użytkownika ceny w tym wypadku stanowi ekwiwalent dla Usługodawcy za czas, który Usługodawca mógł poświęcić na faktyczne świadczenie usług na rzecz innych Użytkowników, a nie zrobił tego z uwagi na brak uprzedniego powiadomienia przez Użytkownika (za czas przestoju spowodowany z winy Użytkownika). 

9. W przypadku zakupu pakietu konsultacji (2 konsultacji i plan żywieniowy lub 3 konsultacje i plan żywieniowy), zakupiony pakiet należy wykorzystać w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu licząc czas, od kiedy klient został umówiony na spotkanie. Przykład: jeżeli pakiet został zakupiony 11.12.2020, jest ważny do 11.12.2021 (chyba, że strony postanowią inaczej indywidualnie na drodze mailowej).

10. W przypadku przełożenia opłaconej konsultacji dietetycznej na inny termin odległy w czasie, należy wykorzystać ją w ciągu 6 miesięcy od dnia przełożenia postanowionego na drodze mailowej.

9. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom, że:

a) usługi świadczone przez Usługodawcę, opisane w niniejszym Regulaminie zwłaszcza w Rozdziale niniejszym i podrozdziale dot. konsultacji dietetycznych online i indywidualnego planu żywieniowego, nie zastępują konsultacji z lekarzem i właściwych badań diagnostycznych oraz nie mogą być traktowane jako podstawa do stosowania jakichkolwiek produktów leczniczych czy metod terapii i leczenia;

b) stosowanie jakichkolwiek planów dietetycznych, w tym indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu) opracowanego przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, mimo że jest on przygotowywany w oparciu o aktualny stan wiedzy medycznej oraz wiedzy z zakresu żywienia człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia założonych efektów, ze względu na złożoność i specyfikę ludzkiego organizmu oraz indywidualne predyspozycje Użytkownika.

10. Użytkownik, w związku z oświadczeniami wskazanymi w ust. 9 wyżej, zobowiązuje się, że nie będzie kierował reklamacji do Usługodawcy w przedmiocie świadczonych przez Usługodawcę usług, o ile usługi świadczone przez Usługodawcę, a zwłaszcza indywidualny plan żywieniowy (jadłospis), zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z niniejszym Regulaminem i w oparciu o informacje przekazane przez Użytkownika w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego. W przypadku skierowania takich reklamacji, po dokładnym zbadaniu ich przez Usługodawcę, reklamacje te mogą zostać odrzucone jako bezpodstawne, czego Użytkownik jest świadomy.

11. Użytkownik zobowiązuje się każdorazowo do przekazywania Usługodawcy prawdziwych informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, nawyków żywieniowych oraz innych kwestii, o które zostanie zapytany w ramach wywiadu żywieniowo-chorobowego, o którym mowa w niniejszym Rozdziale. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika z tytułu świadczonych usług w sytuacji podania przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim.

C. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Plików w postaci e-booków, gotowych jadłospisów oraz gotowych szkoleń

1. Sprzedaż Pliku następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, które realizowane jest kolejno poprzez:

a) kliknięcie ikon o nazwie „Dodaj do koszyka”,

b) następnie po wejściu na koszyk za pośrednictwem ikony kliknięcie ikony „Przejdź do kasy”,

c) wreszcie – po wpisaniu danych Użytkownika i po dokonaniu wyboru metody płatności – poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę” oraz

d) złożenie dyspozycji zapłaty w sposób określony w niniejszym Regulaminie i wybrany uprzednio przez Użytkownika. 

Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych wymaganych na formularzu zakupowym.

2. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez niego adres e-mail wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, zawierającą pouczenie o przysługującym prawie do odstąpienia od umowy o dostarczanie Plików niezapisanych na nośniku materialnym oraz o utracie prawa do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. W momencie kliknięcia ikony „Kupuję i płacę” dochodzi do zawarcia umowy między Administratorem (Usługodawcą) a Użytkownikiem, której przedmiotem jest Sprzedaż danego Pliku (Plików).

4. Użytkownik zobowiązany jest do Opłacenia zamówienia Pliku, zgodnie z dokonanym przez niego wyborem – w sposób wskazany w Rozdziale V ust. 7. 

5. Użytkownik ma obowiązek Opłacenia zamówienia Pliku w terminie 48 od zakończenia zakupów. Po upływie tego czasu poczytuje się zamówienie za niezłożone.

6. Sprzedaż Pliku jest każdorazowo potwierdzana informacją przesyłaną pod adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

7. Z zastrzeżeniem ust. 6 wyżej, opłacenie zamówienia przez Użytkownika powoduje (nie później niż w ciągu 2 dni od chwiliotrzymania potwierdzenia płatności od operatora płatności) udostępnienie zamówionego Pliku na rzecz Użytkownika. Jednakże w szczególnych przypadkach, np. na skutek awarii serwera, Plik może zostać udostępniony później niż w ciągu 7 od chwili opłacenia zamówienia.

8. Od chwili udostępnienia Plik może zostać pobrany przez Użytkownika, przy czym udostępnienie przez Usługodawcę tego Pliku wyłącza możliwość odstąpienia od umowy dotyczącej niniejszego Pliku – na zasadach określonych w Rozdziale VII.

9. Użytkownik, który dokonuje zakupu Pliku udostępnianego w ramach Sprzedaży, może utrwalić i odtwarzać ten Plik przy wykorzystaniu dowolnie wybranego przez Użytkownika Urządzenia Elektronicznego (o ile spełnia ono wymagania techniczne do odczytu danych formatów plików), na które zostanie przesłany taki Plik – bez ograniczeń czasowych.

10. Sprzedaż Pliku umożliwia korzystanie z Pliku wyłącznie na własny użytek osobisty Użytkownika. Sprzedaż Pliku nie oznacza przeniesienia praw ani udzielenia licencji do utworów ani innych wkładów (zawierających jakikolwiek element twórczy) zawartych w danym Pliku. Inne, niż określone w niniejszym Regulaminie utrwalanie, zwielokrotnianie, a także wprowadzanie do obrotu oraz rozpowszechnianie Pliku wymaga każdorazowo zgody właściciela praw (najczęściej Administratora/Usługodawcy), za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo, w tym przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT PŁATNOŚCI

1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy na świadczenie usług lub umowy Sprzedaży Pliku zawartej z Usługodawcą w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Użytkownik nie może jednak odstąpić od umowy, której przedmiotem jest – obok konsultacji dietetycznej online – indywidualny plan żywieniowy (jadłospis) opracowywany przez Usługodawcę na warunkach wskazanych w Rozdziale VI.B, albowiem jest on przygotowywany w celu zaspokojenia zindywidualizowanych potrzeb żywieniowych i zdrowotnych konsumenta, czego Użytkownik jest świadomy (art. 38 pkt 3 ustawy o prawa konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 827; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).

3. Użytkownik nie może odstąpić od umowy, której jedynym przedmiotem jest świadczenie przez Usługodawcę porady żywieniowej (bez sporządzania indywidualnego planu żywieniowego-jadłospisu) lub szkolenia / kursu / warsztatu, jeżeli Użytkownik wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia tej usługi przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału i Usługodawca usługę tę wykonał.

4. Nie jest możliwe odstąpienie przez Użytkownika od umowy, w sytuacji, gdy świadczenie usługi wskazanej w ust. 3 niniejszego Rozdziału, w szczególności usługi w postaci porady żywieniowej lub szkolenia online w zakresie dietetyki było usługą wykonywaną obok (razem z) usługi sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego dostosowanego do indywidualnych potrzeb Użytkownika będącego konsumentem.

5. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego Konsumentem zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Pliku przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy Sprzedaży Pliku/Plików i poinformowania Konsumenta o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą udostępnienia Pliku do pobrania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. 

6. W przypadku braku zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy, Usługodawca powstrzymuje się od udostępnienia nabytego Pliku do końca tego okresu. Konsument może w każdym czasie wyrazić zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem okresu do odstąpienia od umowy. Oświadczenie jest składane mailowo.

7. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile mu ono przysługuje, biorąc pod uwagę ust. 1-6 niniejszego Rozdziału):

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: kontakt@wegecentrum.pl; lub

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Usługodawcy na adres: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa (o zachowaniu 14-dniowego terminu decyduje data stempla pocztowego); lub

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa;

Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone przy użyciu przykładowego formularza:

 1. dot. odstąpienia od świadczonych usług: ………………………………….
 2. dot. odstąpienia od sprzedaży Plików:…………………………………

8. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Usługodawca w terminie 14 dni zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Jeżeli Konsument uiścił cenę kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, Usługodawca zwraca całą kwotę na kartę lub na numer rachunku bankowego Konsumenta.

ROZDZIAŁ VIII. REKLAMACJE

1. Każdy Użytkownik, w tym Konsument, ma prawo zgłaszać reklamacje dotyczące wszelkich usług wymienionych w niniejszym Regulaminie (pamiętając jednak o treści Rozdziału VI.B ust. 9-11 Regulaminu), a świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Reklamacje powinny być składane wyłącznie:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres e-mail: kontakt@wegecentrum.pl lub

b) listownie za pośrednictwem poczty, w przesyłce adresowanej do Usługodawcy na adres: Iwona Kibil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wegecentrum Iwona Kibil, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa;

c) na piśmie złożonym bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania.O rozstrzygnięciu reklamacji Administrator poinformuje Użytkownika – pocztą elektroniczną – na adres e-mail, z którego nadesłana została reklamacja; listownie – zgodnie z adresem podanym przez Użytkownika w reklamacji złożonej listownie; lub telefonicznie.

ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Integralną część Regulaminu, wiążącą wszystkich Użytkowników (w tym Konsumentów), stanowi dalsza jego część pod nazwą „Polityka Prywatności”, określająca sposób przetwarzania danych pozyskiwanych przez Administratora (Usługodawcę), zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym z RODO.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Usługodawca zobowiązuje się udostępniać nieprzerwanie informację o planowanej zmianie Regulaminu w ciągu 14 dni przed planowaną zmianą na stronie internetowej Serwisu.Zmiana wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia informacji w ww. trybie.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień na usługi świadczone przez Usługodawcę lub sprzedawane Pliki, a złożonych przez Użytkownika przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.Wszelkie spory pomiędzy stronami mogą być rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

6. Spory wynikające z niniejszego Regulaminu mogą zostać rozstrzygnięte za pomocą pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności przez stałe konsumenckie sądy polubowne przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej, w postępowaniu w sprawach mediacji realizowanych przez Inspekcję Handlową oraz w postępowaniu prowadzonym przez Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce.

7. Regulamin i załaczniki można pobrać w formacie PDF – kliknij by pobrać PDF.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.02.2021.

PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

Szanowny Użytkowniku,

Administrator Serwisu prowadzonego pod adresem strony internetowej vegetitian.com i jednocześnie Usługodawca, tj. Iwona Kibil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wegecentrum Iwona Kibil, dba o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych i o Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci Użytkowniku, zrozumieć, jakie dane osobowe przetwarzamy oraz w jakim celu i w jaki sposób, a także przybliży przysługujące Ci prawa.

Przez przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.

Pojęcia używane w niniejszej polityce prywatności, w tym w szczególności pojęcia Administratora (Usługodawcy), Serwisu, Sklepu, Użytkownika, Konsumenta, Konta, Pliku, Urządzenia Elektronicznego, Sprzedaży Pliku są tożsame z pojęciami zdefiniowanymi w Regulaminie Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem.

Niniejsza polityka prywatności została opracowana zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, uwzględniając w szczególności wymagania względem administratorów danych osobowych stawiane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Korzystanie ze strony internetowej, na której znajduje się Serwis oraz ze Sklepu dostępnym w podstronie (https://vegetitian.com/shop/) oznacza akceptację poniższych warunków Polityki Prywatności.

Kto jest Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego vegetitian.com?

Administratorem Twoich danych osobowych jako Użytkownika jest Iwona Kibil prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Wegecentrum Iwona Kibil, adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa; NIP: 822-21-36-939, REGON 360541085.

Możesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych, czyli ze mną:

 1. w formie pisemnej pod adresem: Wegecentrum Iwona Kibil, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa;
 2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 733-053-928,
 3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail kontakt@wegecentrum.pl .

Jakie dane o Tobie, Użytkowniku, zbieram?

Dane zbierane od Ciebie, zależą od tego, czy dokonałeś rejestracji, tj. założenia Konta w Serwisie lub czy dokonujesz zamówienia danego rodzaju usługi dietetycznej określonej w Regulaminie lub zakupu Pliku w Sklepie.

Podczas Twojej wizyty na stronie internetowej Serwisu, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

Swoje dane osobowe podajesz dobrowolnie za pomocą formularzy znajdujących się na stronie vegetitian.com podczas zapisu do subskrypcji oraz podczas zakupów lub formularzy papierowych wydrukowanych ze strony (użytych podczas konsultacji stacjonarnych). Na samym końcu niniejszej Polityki Prywatności opisane zostały rodzaje formularzy.

W przypadku dokonania rejestracji, czyli założenia Konta w Serwisie (zarówno przed dokonaniem zamówienia, jak i w trakcie dokonywania zamówienia),zapytam Cię o aktualny adres e-mail, login (nazwę Użytkownika) oraz hasło. Dopiero po podaniu tych danych możliwa jest rejestracja w Serwisie.

W sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przez mnie Sprzedaży Pliku (Plików), konieczne będzie podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska, adresu e-mail i telefonu do kontaktuponadto miejsca zamieszkania (miasto, kod pocztowy, kraj) do wysłania do Ciebie potwierdzenia zamówienia. Sprzedaż Pliku wiąże się zatem z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ponadto w przypadku, gdy zażyczyłeś sobie wystawienia faktury, przetwarzany także będzie Twój adres zamieszkania (ewentualnie adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz numer NIP / PESEL / REGON.

W przypadku chęci skorzystania przez Ciebie ze świadczonych przeze mnie dietetycznych usług elektronicznych opisanych szczegółowo w Regulaminie w rozdziale VI, w tym sporządzenia indywidualnego planu żywieniowego, konieczne będzie podanie przez Ciebie co najmniej imienia i nazwiska oraz adresu e-mail do kontaktu. Ponadto przetwarzane są następuje dalsze dane osobowe konieczne do prawidłowego wykonania przeze mnie konsultacji dietetycznej (zbierane w formie kwestionariusza):

 • stan zdrowia,
 • data urodzenia,
 • płeć,
 • wyniki badań,
 • wywiad żywieniowy (szczegółowe zwyczaje żywieniowe)
 • aktywność fizyczna,
 • parametry ciała (obwody, wzrost i masa ciała),
 • zażywane leki i suplementy.

Firma obsługująca płatności może dodatkowo poprosić o Twoje inne dane osobowe, takie jak adres zamieszkania oraz numer rachunku bankowego lub dane karty kredytowej w przypadku płatności kartą.

Gdy skontaktujesz się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekażesz mi swoje dane kontaktowe w postaci adres e-mail, natomiast w sytuacji kontaktu telefonicznego, przekazane zostaną Twoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu.

W jakich celach przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane podane przy rejestracji przetwarzam w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej po złożeniu przez Ciebie zamówienia na usługi wskazanego w Regulaminie lub na zakup Plików, ewentualnie po założeniu Konta w Serwisie. Dane zebrane w ten sposób są przydatne do zawarcia umowy i jej wykonania, do tego byś mógł korzystać z szeregu funkcjonalności znajdujących się w Serwisie i Sklepie, w tym dokonywać zamówienia i zakupu Plików oraz skorzystać ze świadczonych przeze mnie usług dietetycznych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Podanie danych osobowych takich jak adres e-mail, login i hasło jest warunkiem założenia Konta w serwisie internetowym Sklepu. Brak podania danych osobowych spowoduje niemożność założenia Konta.

Twoje dane podane w sytuacji złożenia przez Ciebie zamówienia i dokonania przez mnie Sprzedaży Pliku (Plików) lub w trakcie świadczenia usług dietetycznych (w tym sporządzania indywidualnego planu żywieniowego, udzielania konsultacji dietetycznych, zapisu na szkolenia / kursy/ warsztaty i uczestnictwa w nich), są niezbędne w celu wykonania Umowy Sprzedaży Plików / Umowy udzielenia konsultacji dietetycznej / Umowy wykonania innej usługi objętej Regulaminem (w szczególności uczestnictwa w kursie online, szkoleniu czy warsztacie). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność zawarcia umowy lub jej realizacji w całości lub części.

Podanie danych adresowych jest niezbędne ponadto do wystawienia na Twoją rzecz faktury elektronicznej, jeżeli sobie tego zażyczysz.

Podczas Twojej wizyty na mojej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, a podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego).

Twoje dane są ponadto przetwarzane w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a mną są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoja dane (o ile dokonujesz płatności na wskazane konto bankowe) muszę także przetwarzać w celach rozliczenia oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej (kwestie księgowe) – wynika to z obowiązków, jakie nakładają na mnie przepisy prawa. Podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Tylko w sytuacji wyrażenia przez Ciebie wyraźnej i odrębnej zgody Twoje dane przetwarzać będę w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora oraz w celu przesłania Newslettera(podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie w tym zakresie Twoja zgoda oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

W momencie podania przez Ciebie także innych danych identyfikacyjnych i danych kontaktowych niż wymienione wyżej (np. numeru NIP) oraz w sytuacji zaistnienia sporu pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a mną jako Administratorem, wszystkie podane przez Ciebie dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń Administratora. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jako Użytkownika w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu mogę przekazać Twoje dane osobowe?

Twoje dane mogą być przekazywane osobom działającym na zlecenie Administratora w celu wykonania Umowy zawartej pomiędzy Tobą jako Użytkownikiem a mną jako Usługodawcą (Administratorem), tj. moim współpracownikom oraz praktykantom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

Twoje dane mogą ponadto zostać przekazane firmom zajmującym się obsługą płatności.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych, zwłaszcza dotyczących usług podmiotów powiązanych z Administratorem, Twoje dane mogą zostać przekazane tym podmiotom.

W przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z Regulaminów (Regulaminu Świadczenia Dietetycznych Usług Elektronicznych lub Regulaminu Sklepu Internetowego) lub w sytuacji naruszenia prawa, mogę udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich, przetwarzane są na serwerach w Polsce.

Jak długo przetwarzam Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do świadczenia usług przez mnie jako Administratora, czyli przez czas posiadania Konta w Serwisie oraz przez czas dokonywania i realizacji zamówienia, Sprzedaży Plików, oraz świadczenia usług dietetycznych oraz innych wymienionych w Regulaminie, ponadto przez okres przedawnienia moich roszczeń jako Administratora (Usługodawcy), a także przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych względem organów, w szczególności organów podatkowych.

W sytuacji, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych i promocyjnych lub w celu otrzymywania Newslettera, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody na jeden lub więcej wyżej wymienionych celów, lub do momentu ustania danego celu, który wymaga przetwarzania danych.

W jaki sposób będę się z Tobą kontaktować?

Najpowszechniejszym sposobem kontaktu z Tobą – jako Użytkownikiem Serwisu internetowego, na którym znajduje się także Sklep – z mojej strony będzie kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej. Na Twój aktualny adres mailowy możesz otrzymywać od mnie informacje o wszelkich ważnych dla Umowy Sprzedaży Plików okolicznościach, ewentualne informacje o ofertach nowych Plików do zakupu, ponadto istotne informacje o funkcjonowaniu Konta, w przypadku jego założenia w ramach serwisu. Dodatkowo w sytuacji korzystania ze świadczonych przeze mnie usług dietetycznych, możesz otrzymywać od mnie pytania lub odpowiedzi związane z indywidualnym planem żywieniowym.

Będziesz miał możliwość dokonania zmiany danych podanych przy rejestracji, tj. adresu e-mail, loginu (nazwy Użytkownika) oraz hasła.

W jaki sposób będą zabezpieczone Twoje dane osobowe?

Bazy danych Serwisu zabezpieczone są przed wglądem nieupoważnionych osób trzecich. Twoje dane osobowe podane przy Rejestracji są szyfrowane za pomocą odpowiednich narzędzi informatycznych. Podane przez Ciebie hasła zabezpieczone są w sposób uniemożliwiający ich odczytanie.

Co to są pliki cookies i w jakich celach są wykorzystywane?

Strona vegetitian.com wykorzystuje pliki cookies, przez które rozumie się pliki, zapisywane i przechowywane na urządzeniu służącym do łączenia się z Internetem podczas wizyt na stronach internetowych, pozwalające lepiej dopasować świadczenie usług Administratora do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji, a także umożliwiające gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług firmy.

Korzystamy z plików cookie w następujących celach:

 • aby lepiej dopasować świadczenie usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika,
 • aby umożliwić gromadzenie oraz przetwarzanie danych statystycznych dotyczących korzystania z usług Administratora.

Każda przeglądarka pozwala na zablokowanie przyjmowania ciasteczek, ale nie gwarantuje poprawnego działania Serwisu internetowego po zablokowaniu przyjmowania ciasteczek.

Jakie uprawnienia Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez mnie Twoich danych osobowych?

Użytkowniku, przysługują Ci następujące prawa w zakresie Twoich danych osobowych:

 1. prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (koszt sporządzenia kopii obciąża jednak Ciebie),
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. prawo do przenoszenia danych, 
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu art. 77 RODO (Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres do korespondencji: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Ponadto przysługuje Ci prawo do wycofania zgody/wszystkich zgód na przetwarzanie Twoich danych osobowych (zwłaszcza w celach marketingowych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Administratora oraz w celach otrzymywania Newslettera), w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest jedna lub kilka zgód udzielonych odrębnie), ale cofnięcie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem zgodnie z prawem. Cofnięcie zgody/zgód może zostać dokonane w ten sam sposób, co udzielenie zgody/zgód.

Cofnięcie zgody możliwe jest ponadto:

 1. w formie pisemnej pod adresem: Wegecentrum Iwona Kibil, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa;
 2. w formie telefonicznej pod numerem telefonu 733-053-928,
 3. w formie elektronicznej pod adresem poczty elektronicznej e-mail kontakt@wegecentrum.pl

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jako Administrator nie profiluję Twoich danych.

Pozostałe informacje

Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie vegetitian.com nie będą w żaden sposób udostępniane ani odsprzedawane osobom trzecim.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności, a każdego Użytkownika obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój firmy.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jak chronimy Twoje dane osobowe lub jakie prawa Ci przysługują, prosimy o kontakt mailowy kontakt@vegetitian.comlub kontakt@wegecentrum.pl

FORMULARZE

Administrator stosuje 3 rodzaje formularzy na stronie internetowej:

 • Formularz kontaktowy online – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 • Formularz kontaktowy papierowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
 • Formularz do konsultacji mailowej lub rozmowy — umożliwia poznanie pacjenta przed rozmową, dowiedzenie się o rodzaju diety, przyjmowanych lekach i suplementach.
 • Formularz zakupu usług lub przedmiotów na stronie sklepu. Wszelkie dane podajesz dobrowolnie jednakże bez podania ich, dokonanie zamówienia jest niemożliwe.

ZGODA NA NEWSLETTER

„Zapoznawszy się z powyższą Informacją i zapisując się na Newsletter, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania przez Administratora, tj. Iwonę Kibil prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wegecentrum Iwona Kibil, (adres prowadzenia działalności gospodarczej i do kontaktu: ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa; NIP: 822-21-36-939, REGON 360541085) w celu otrzymywania przez mnie Newslettera tworzonego przez Administratora. Akceptuję Politykę prywatności, i jestem świadom, że mogę cofnąć powyższą zgodę w każdym czasie”